top of page

ביקור בית

* במידה והזמנתם 2 טיפולים או יותר לאותו המיקום, עלות הטיפול השני ואילך תהייה 300/400 בהתאמה.

* השירות ניתן באזור תל אביב - אשקלון.
450
 350
טיפול באורך 90 דקות
טיפול באורך 60 דקות

בקליניקה

:טיפול בודד

טיפול באורך 60 דקות
טיפול באורך 90 דקות

:כרטיסייה - 4 טיפולים

טיפול באורך 60 דקות
טיפול באורך 90 דקות
 250
350
920
1280
bottom of page